PREZENTARE CCD ALBA

       Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi mişcarea pentru reformă, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar din Judeţul Alba.Casa Corpului Didactic Alba are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar al judeţului Alba, în conformitate cu prevederile art.162 (1) din Legea Învăţământului nr. 84/1995 republicată.Casa Corpului Didactic Alba poate funcţiona şi în calitate de furnizor de programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Programele de formare continuă oferite de Casa Corpului Didactic Alba în această calitate, se vor supune avizării de către Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului. Pentru realizarea activităţii curente, Casa Corpului Didactic Alba stabileşte relaţii de parteneriat cu instituţii de învăţământ de toate gradele, institute de cercetare ştiinţifică, societăţi ştiinţifice profesionale, biblioteci, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate, persoane fizice / juridice etc. cu atribuţii în domeniul învăţământului, educaţiei şi cercetării.CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII

1. Ca organizator şi furnizor de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, Casa Corpului Didactic Alba realizează activităţi sub formă de:- programe de formare continuă;- programe de formare/ perfecţionare cu credite transferabile; - simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, dezbateri, ateliere de lucru pentru cadre didactice, personal didactic de îndrumare şi control (inspectori, directori) şi personal didactic auxiliar.

2. Ca centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor educaţionali;- colaborează cu formatorii locali, regionali şi naţionali în realizarea programelor;- elaborează suporturi de curs şi mijloace didactice necesare susţinerii programelor de formare;- realizează analiza de nevoi la nivelul cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli de pe raza judeţului, pentru stabilirea ofertei de programe de formare continuă;- monitorizează desfăşurarea tuturor programelor de formare şi evaluează, împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, efectele formării personalului didactic;- elaborează rapoarte şi sinteze asupra activităţii de formare a personalului didactic din judeţ.

3. Ca centru de informare, documentare şi consultanţă, Casa Corpului Didactic Alba:- oferă spre consultare: programe pentru definitivat şi grade didactice, programe pentru examenele de titularizare şi ocupare a catedrelor, manuale alternative, reviste de specialitate, cărţi, software educaţional şi alte auxiliare;- sprijină activitatea din CDI - uri;- cooperează cu instituţiile de profil pedagogic din judeţ;- asigură fondul de carte, tematicile şi bibliografiile necesare personalului didactic; - popularizează ofertele de carte şcolară a editurilor;- asigură informarea promptă a celor interesaţi prin pagina de web proprie;- cooperează cu ISJ Alba în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea cercurilor pedagogice;- editează „Agenda metodică” şi buletine informative.

4. În calitate de centru de iniţiere şi de organizare a activităţii ştiinţifice, metodice şi culturale, Casa Corpului Didactic Alba derulează programe şi activităţi de metodica predării disciplinei (pentru fiecare arie curriculară), de petrecere a timpului liber (lansare de carte, spectacole, omagieri, excursii tematice, serate culturale), precum şi participări la schimburi de experienţă, festivaluri, concursuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi festivităţi dedicate zilelor şcolilor şi liceelor din judeţul nostru.

5. Editează şi difuzează „Universul Şcolii”, revistă de informare, opinie şi cercetare pedagogică. Editarea revistei Universul Şcolii este asigurată de un colectiv redacţional numit prin decizie de către directorul CCD Alba. Revista se realizează din venituri extrabugetare şi se difuzează pe bază de abonament şi contractDe asemenea, prin Editura „Universul Şcolii” a Casei Corpului Didactic Alba, se editează cărţi, auxiliare didactice, reviste, pliante, culegeri de materiale pedagogice, materiale publicitare etc. la solicitarea autorilor sau a cadrelor didactice.

6. Casa Corpului Didactic asigură consiliere pentru directori, cadre didactice, părinţi, studenţi şi elevi, organizează programe de informare şi documentare cu bibliotecarii din judeţ şi acordă consiliere, la cerere, tuturor celor interesaţi.De asemenea, la solicitarea celor interesaţi, se vor întocmi bibliografii pentru concursuri, simpozioane, sesiuni de comunicări etc.

7. Casa Corpului Didactic Alba îşi constituie o bancă de date pentru resursele umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a instituţiei:

- personalul didactic din şcoli;

- lista formatorilor locali, regionali şi naţionali;

- oferta de programe;- site-ul CCD;

- dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar a CCD;

- suporturile de curs pentru programele de formare;

- adresele şi numerele de telefon şi fax ale unităţilor de învăţământ din judeţ;

- lista nominală a directorilor, directorilor adj., directori adj. consilieri educativi şi a profesorilor responsabili cu dezvoltarea profesională din şcoli.