INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, nr. 7,  Cod 510009

Tel. 0258/826147, Fax. 0258/833101

Web: www.ccdab.ro     e-mail: ccdab@yahoo.com

         

Descarcă documentul în format word

 

Nr 1162 / 09.09.2010

 

 

În atenţia propunătorilor de cursuri de formare,

 

În conformitate cu adresa Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 44188 / 09.09.2010 pentru ca programul propus de dumneavoastră să intre în oferta de programe de formare a Casei Corpului Didactic Alba care urmează a fi trimisă spre avizare Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, vă solicităm ca până la data de 04 octombrie 2010, ora 14, să trimiteţi la CCD Alba un dosar cuprinzând următoarele documente:

1)      Scrisoare de intenţie care să includă şi precizarea clară a perioadei în care puteţi desfăşura stagiile de formare (interval orar pe zile, luni, de exemplu: sâmbăta şi duminica între orele 8 – 16 şi lunile ianuarie – mai 2011 sau de luni până vineri, orele 16 – 20 şi week-end 8 – 18, octombrie – mai). Să existe un grafic de desfăşurare a stagiilor pentru programul de formare propus.  

2)      CV Europass actualizat

3)      Copii ale documentelor care atestă competenţele dobândite de dumneavoastră în domeniul în care se încadrează programul propus de dumneavoastră, precum şi copie după atestatul de formator cu COR 241205

4)      Programul propus, cu următorul conţinut:

-         denumirea programului: ………

-         tipul de program ……..

-         public – ţintă vizat (categoria, nivelul)

-         justificare (necesitate, utilitate)

-         durata (număr total de ore de formare)

-         planificarea pe stagii / module tematice – timp alocat

-         curriculum – ul programului (competenţe vizate, planificarea modulelor tematice, calendarul programului, scop, obiective, activităţi, rezultate). Competenţele dobândite de cursanţi la finalul stagiului trebuie să fie în concordanţă cu competenţele existente pentru profesia de cadru didactic, conform cu Standardele de formare continuă aprobat prin OMEC 5660/ 22.12. 2004 ce se găsesc pe pagina www.cnfp.ro

-         calendarul programului (trimestre ale anului bugetar)

-         suport de curs pentru programul propus, care să cuprindă detalierea modulelor tematice

-         modalităţi de evaluare a cursanţilor şi a programului de formare (chestionar de evaluare)

5)      Copie după buletinul de identitate

6)      Adeverinţă de salariu pentru plata cu ora

7)      Suportul de curs în format electronic şi pe suport de hârtie

8)      Resurse materiale necesare în timpul programului de formare propus:

-         consumabile: hârtie de scris / flipchart, markere, postit –uri,

-         fişe de lucru / fişe de evaluare

-         aparatura necesară

În cazul îndeplinirii condiţiilor pentru aprobarea cuprinderii programului de formare în oferta CCD, vă atenţionăm că la încheierea stagiului de formare, formatorul va depune în termen de 3 zile la CCD Alba următoarele:

1.Raport scris privind desfăşurarea stagiului

2.Chestionarele de evaluare aplicate formabililor

3.Tabel cu participanţii, pe suport de hârtie şi format electronic, ce va cuprinde:

 

Nr crt

Numele şi prenumele

CNP

Specialitatea

Grad didactic

Unitatea şcolară

Telefon / email

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Materiale folosite

5.Competenţe oferite de stagiu, care vor fi trecute pe adeverinţele ce le vor primi cursanţi, la final de stagiu.

 

 

Notă:

În cazul în care din documentele trimise nu reies competenţele dumneavoastră ca formator în domeniul în care se încadrează cursul sau până la data menţionată mai sus nu primim dosarul solicitat, cursul dumneavoastră nu va fi cuprins în oferta de programe de formare a CCD Alba.

 

 

 

Director CCD,

Prof. Deák-Székely Szilárd Levente