Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2023-2024

Programe finalizate și în derulare în anul școlar 2023-2024

CURSURI AVIZATE ME - Link-uri de înscriere

 • Priorități ale Ministerului Educației
 1. Formarea cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar
 2. Pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor vacante
 3. Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învăţământ şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar
 4. Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice care fac parte din comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă, conform prevederilor anexei la metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei nr. 5991/2020, cu modificările ulterioare
 5. Formare metodiști I.Ș.J.
 6. Strategii de prevenire a bullying-ului
 7. Etică și integritate în context european
 • Competențe digitale

 1. TIC - Calcul tabelar (Excel) și prezentări Power Point
 2. TIC - Utilizarea INTERNETULUI pentru informare și documentare
 3. TIC pentru personal didactic auxiliar
 4. Aptitudini și competențe digitale relevante pentru transformarea digitală
 5. Utilizarea tehnologiilor digitale în activitatea administrativ-financiară - pentru personal didactic auxiliar
 6. Instrumente, aplicații și platforme utile în predarea sincron-asincron
 • Instruire și învățare pe parcursul vieții

 1. Inițiere în elaborarea de proiecte cu finanțare comunitară și/sau fonduri
 2. Scrierea proiectelor finanțate prin Erasmus +
 3. Etwinning - pas cu pas
 4. Tehnici pedagogice in CDI
 5. Îmbunătățirea demersului educațional prin regăsirea motivației pentru predarea eficientă a limbilor engleză și franceză
 6. Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limbi străine - pentru personal didactic auxiliar
 7. Rromanipen educațional
 8. Elemente de evidență și gestionare a fondului documentar al bibliotecii
 9. Abilitare curriculară toate specialitățile
 10. Incluziune și egalitate de gen
 11. Consiliere și orientare școlară pentru facilitarea accesului pe piața muncii
 12. Dezvoltarea competențelor de evaluare a învățării prin examene naționale, la disciplinele din programele de examene naționale
 13. Educație financiară pentru facilitarea accesului într-o piață integrată a serviciilor comunitare - pentru personalul didactic auxiliar
 14. Managementul clasei de elevi
 15. Responsabilizare sporită și o calitate crescută a vieții
 • Competențe manageriale

 1. Management educativ participativ
 2. Ecologizarea infrastructurii educaționale din perspectiva schimbărilor climatice și a durabilității
 3. Managementul centrelor de documentare și informare
 4. Management educațional

Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2022-2023

Oferta de programe de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022

 

 • Viziunea Casei Corpului Didactic Alba
         
  Casa Corpului Didactic Alba este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru angajații din învățământul preuniversitar al județului Alba, orientat spre integrarea în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții.
         Casa Corpului Didactic Alba are un obiectiv fundamental, și anume dezvoltarea și consolidarea învățarii pe tot parcursul vieţii, prin susţinerea și dezvoltarea actului educaţional, a competențelor profesionale, a promovării performanţelor, a inovaţiilor, proiectarea dimensiunii europene în sistem, valorificarea practicilor educaţionale, creşterea coeziunii sociale, a cetăţeniei active, a dialogului intercultural, a creativităţii şi competitivităţii în societatea cunoașterii, prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) și (4) din Legea nr. 1/2011.

 • Misiunea Casei Corpului Didactic Alba este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențe profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației.

 • Program de lucru:
   luni - joi    8 - 16.30
   vineri:       8 - 14

 • Echipa CCD Alba
  Personal vaccinat 7 din 9, reprezentând 77,77%
  Director: Prof. Dărămuș Eugenia Marcela
  Profesori metodiști:
                                  - Prof. Crișan Monica
                                  -
  Prof. Nandrea Maria
                                  -
  Prof. Oros Elena Ligia
                                  - Prof.
  Popa Ramona Claudia
  Administrator financiar:
  Bărdăhan Ioana
  Secretar:
  Oțoiu Diana Paula
  Bibliotecar:
  Cutean Irina
  Informatician:
  Popa Ioan